Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

TRANH BỐN MÙA

Fr: Huu Dinh Nguyen          
            Họa Sĩ Nhật  KOUKEI KOJIMA

    Mùa Xuân

clip_image001 
    clip_image002    clip_image003    clip_image004   clip_image006

                   Mùa Hạ clip_image007    clip_image008    clip_image009    clip_image010    clip_image011    clip_image012    clip_image013    clip_image014    clip_image015

                  Mùa Thu clip_image016    clip_image017    clip_image018    clip_image019    clip_image020    clip_image021    clip_image022    clip_image023    clip_image024    clip_image025
   
                Mùa Đông clip_image026    clip_image027    clip_image028    clip_image029    clip_image030    clip_image031    clip_image032    clip_image033    clip_image034    clip_image035