Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

VIRUS !

Fr:Nguyen thuyChau*Dzung Tran*Vui mai Mai
Do not open any message with an attachment called : Invitation FACEBOOK, regardless of who sent it. It is a virus that opens an Olympic torch that burns the whole hard disc C of your computer.

This virus will be received from someone you had in your address book .. That's why you should send this message to all your contacts. It is better to receive this email 25 times to receive the virus and open it .. If you receive a mail called: Invitation FACEBOOK, though sent by a friend, do not open it and delete it immediately.
Không mở bất kỳ thông báo với một đính kèm có tên: Lời mời FACEBOOK, bất kể của người nào gửi.
Đó là một virus sẽ mở ra một ngọn đuốc Olympic đốt cháy toàn bộ đĩa cứng C của máy tính của bạn.
Vi rút này sẽ được nhận được từ một người mà bạn đã có trong sổ địa chỉ của bạn ..