Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

TINTỨC CAO NIÊN 27/9/2013

*Trong khuôn khổ dư án đưa người lên “cung trăng” NASA mới phóng lên qũi đạo mặt trăng phi thuyền kh ông người lái LADEE. Phi thuyển này thế nào và có nhiệm vụ gì được trình bày trong bài viết dưới đây :http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_567.htm
*Công dụng trị bệnh cũa sữa dê biến đổi gen http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_356.htm