Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

TIẾNG HÁT TÂY NGUYÊN

Fr: Kim Anh Truong* Minh Pham

KRAN JAN - ĐÔI CHÂN TRẦN               https://www.youtube.com/watch?v=lRDar8rWg0o

Y MOAN - ĐÔI CHÂN TRẦN                                    https://www.youtube.com/watch?v=NWHyR-TZGoQ

Y MOAN- ĐI TÌM LỜI RU MẶT TRỜI
https://www.youtube.com/watch?v=71902T2CnYc

Y MOAN - GIẤC MƠ CHAPI                                      https://www.youtube.com/watch?v=KIaZwnsQrEc