Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

TRẠI TẬP TRUNG CẲI TẠO

Fr: Kim Anh Truong
Vietnam Film Club ki­nh chuyển đến Quý Vị  để nhờ tiếp tục phổ biến rộng rãi
.Video về Trại Tập Trung.
https://www.youtube.com/watch?v=TEIONP9p4Ls

Vietnam Film Club mong muốn nhậ­n được sự đóng góp của Qúy Vị dưới mọi hình thức để vượt qua được những khó khăn hiện nay hầu tiếp tục thực hiện các phim
i liệu lịch s­, để cùng với Quý Vị, đóng góp lợi i­ch cho Cộng Đồng Người Việt trong và  ngoài nước.
nh
Chu Lynh, Editor
Vietnam Film Club
www.vietnamfilmclub.org vietnamfilmclub@aol.com