Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

BÍ QUYẾT CỦA TUỔI GIÀ

Fr: Kim Anh Truong
THE SECRETS OF OLD AGE...
TO THOSE OF US WHO ARE ALREADY THERE AND TO THOSE WHO WILL SOON BE THERE.
Gởi những ai đã và sắp bước vào tuổi già.
          chim

The Secrets of Old Age
Before middle age – Do not fear!
After middle age – Do not regret!
Enjoy Your Life While You Can

Bí Quyết của Tuổi Già
Trước khi đến tuổi trung niên - Đừng sợ hãi !
Sau tuổi trung niên- Đừng tiếc nuối !
Hãy tận hưởng cuộc đời khi có thể


Do not wait til you cannot even walk just to be sorry and to regret.
As long as it is physically possible, visit places you wish to visit.

Đừng đợi đến khi chân hết lết nổi, rồi mới tiếc nuối.
Khi nào thể lực còn cho phép, hãy đến thăm những nơi mình thích.

When there is an opportunity, get together with old classmates, old colleagues & old friends.
Khi có cơ hội, hãy họp mặt với các Ông, Bà bạn già.

The gathering is not just about eating; it’s just that there is not much time left.
 Họp mặt không chỉ để ăn uống; mà còn để tận dụng khỏang thời gian không còn lại bao nhiêu của chúng ta .


Money kept in the banks may not be really yours.
When it is time to spend, just spend, & treat yourself well as you’re getting old.

 Tiền gởi trong Ngân hàng chưa hẳn là của bạn. Khi có dịp tiêu xài, hãy tiêu xài, & hãy đối xử tốt với chính mình vì mình đang già đi.

Whatever you feel like eating, just eat!  It is most important to be happy.
Thích ăn gì, cứ ăn. Điều quan trọng là  bạn cảm thấy hạnh phúc.
 
Food which are good for health – eat often and more - but that is not everything.
Thực phẩm cần cho sức khỏe - ăn thường xuyên và nhiều - nhưng như thế cũng chưa đủ

Things which are not good for health - eat less and once in a while - but do not abstain from them totally.
Thực phẩm không tốt cho sức khỏe - thỉnh thỏang ăn một chút thôi - không cần tuyệt đối kiêng những thực phẩm này.

Treat sickness with optimism.  Whether you are poor or rich,
Hãy chữa bệnh bằng sự lạc quan. Dù bạn giàu hay nghèo.

Everyone has to go through the birth, aging, sickness and death. 
Mọi người đều không tránh khỏi Sinh, Lão, Bệnh, Tử .

There is no exception, that’s life.   Do not be afraid or worried when you are sick.
Không có ngoại lệ, đời là thế.
Đừng sợ hãi hay ưu tư khi bạn trở bệnh .


Settle all the outstanding issues before hand and you will be able to leave without regret.
Hãy sắp xếp trước mọi việc và sẵn sàng ra đi không tiếc nuối.

Let the doctors handle your body, God handles your life & loves you, but be in charge of your own moods.
Hãy để các bác sĩ săn sóc thân thể bạn, để Thượng Đế  săn sóc cuộc đời bạn và yêu thương bạn, còn bạn phải làm chủ lòng mình.

If worries can cure your sickness, then go ahead and worry.
Nếu sự lo âu có thể chữa khỏi bệnh cho bạn, thì bạn cứ lo âu đi!

If worries can prolong your life, then go ahead and worry.
Nếu sự lo âu có thể giúp bạn sống lâu, thì bạn cứ lo âu đi!
If worries can exchange for happiness, then go ahead and worry.
Nếu có thể đem lo âu đổi lấy hạnh phúc, thì bạn cứ lo âu đi!

Our kids will make their own fortune.
Con cái sẽ tự gây dựng nên gia sản của chúng.

Look After Four Old Treasures
Hãy lo gìn giữ Bốn Báu Vật của mình

1. Your old body – pay more attention to health, you can only rely on yourself on this.
Thân thể mình - cần chú ý hơn đến sức khỏe, chỉ mình biết mình hơn ai hết.

2. Retirement funds – money that you have earned, it is best to keep them yourself.
Quỹ hưu trí - tiền do bạn làm ra, nên giữ cho chính mình là tốt nhất

3. Your old companion – treasure every moment with your other half, one of you will leave first.
Người bạn đời - hãy trân quý từng giây phút sống bên nửa-kia-của-mình, một trong hai nửa sẽ ra đi trước.

4. Your old friends – seize every opportunities to meet up with your friends. Such opportunities will become rare as time goes by.
Các bạn già - hãy tìm mọi cơ hội để gặp nhau. Cơ hội hiếm dần với thời gian.

WITH FRIENDS, EVERYDAY YOU MUST LAUGH, DANCE & BE HAPPY !!!
CÙNG BẠN BÈ, MỖI NGÀY TA HÃY CƯỜI VANG, NHẢY NHÓT VÀ VUI VẺ VỚI NHAU !!!
Running water does not flow back. 
So is life, make it happy!

Dòng nước không bao giờ chảy ngược lại.
Đời sống cũng vậy, hãy vui sống !
 

ENJOY EVERY MOMENT OF YOUR LIFE
HÃY TẬN HƯỞNG MỖI GIÂY PHÚT TRONG CUỘC SỐNG
 

Regards
Chào các bạn
                                     
                                   GƠOD MORNING DANH MAY CHU