Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

CƯỜI CHÚT CHƠI – ( PHÁ LANG XA – CỜ HOA)

Fr: Thieu Vu *QueDang*Tran hưu Tri  * Le Anh

Un  homme sirote un verre de vin, assis sur le patio avec sa femme, et il dit,
"Je t'aime tellement, je ne sais pas comment je pourrais vivre sans toi" ...
Surprise, sa femme lui demande:
"Est-ce que ça vient de toi, ou c'est le vin qui te fait parler? "...

Il répond:
"C'est moi... qui parle au vin. "

                         
                                                       ******

three old menThree men were discussing aging on the steps of the nursing home. 
"Sixty is the worst age to be," announced the sixty year old. "You always feel like you have to pee. And most of the time, you stand at the toilet and nothing comes out!" to piss 2 "Ah, that's nothing," said the seventy year old.   "When you're seventy, you can't take a crap anymore. You take laxatives, eat bran - you sit on the toilet all day and nothing comes out !" "Actually," said the eighty year old, "Eighty is the worst age of all." "Do you have trouble peeing too?", asked the sixty year old.  "No ... not really. I pee every morning at 6AM. I piss like a race horse - no problem at all." "Do you have trouble taking a crap?", asked the seventy year old. "No, not really. I have a great bowel movement every morning at 6:30." With great exasperation, the sixty year old said, "Let me get this straight. You pee every morning at six o'clock and take a crap every morning at six thirty. What's so tough about being eighty ?" To which the eighty year old replied, "I don't wake up until ten."      -------------------------------------------------------

LÀM GIÀU NGỮ VỰNG
 Fr: Hoang Đo
Tham khảo: Word Routes -Cambridge

A.  UỐNG 
Uống : to drink . Hãy uống cạn chén trà này : Drink up that tea  (Pháp: Finis de boire ce thé)
To drink không có túc từ theo sau có nghiã  là  uống rượu sa đà :  nghiện rươu ..He drinks, you know :anh ta  nghiện rượu,anh biết đấy ( Pháp : Il boit, tu sais)
Cách uống:
a/ uống từng ngụm nhỏ đễ thưỡng thức/nhấm nháp/nhâm nhi   to sip (Pháp siroter )
I was sipping quietly my whiskey: tôi đang ngồi yên lặng nhâm nhi ly uýt ki - nhưng nếu là  ly cốc tai ( cocktail: rượu mạnh với nước trái cây), thì phải là  sipping at a cocktail..
b/ uống ừng ực/ uống một hơi : to gulp something down hoặc gulp down something  thí dụ I gulped down the medicine :uống ực một hơi.( Pháp :engloutir/ boire d’un trait)

B. VỀ  CHẤT THẢI TỪ  CƠ THỀ : BODILY  WASTES               (Fr: excrement) Waste [weyst] Lãng phí/ uổng phí/ phí phạm ( Fr: gaspiller) Chớ lẫn với  Waist  [weyst] là cái eo . waistline : vòng eo

\ waist 2 waist

1- TIÊU
a/ Phân ( Từ lich sự và chuyên môn) : fae·ces (Anh)   feces (Mỹ )  cùng phát âm   /ˈfisiz/  ( Pháp :fèces)
b/ cứt (tục/bất lich sự )  shit   (Pháp :merde)
oi tiêu, đi đại tiện :  to defecate : def·e·cate /ˈdɛfɪˌkeɪt/  to have a crap. ( Pháp : chier)
     con nít đòi đi ị : to poo  ( Pháp :  caca)

Phân biệt crapcrab :To have a crap /kræp/: đi đồng/ đi cầu/ đi iả và  to have a crab /kræb/ có  con cua . Trước hết phải phát âm rõ ràng /p/ trong crap/b/ trong crab .  Rồi  chú ý đến nguyên âm  /æ/  trong crap và crab.  Vì  phụ âm /p/ trong crap không phát ra từ cổ họng mà phụ âm  /b/  phát từ cỗ họng ra nên nguyên âm /æ/  trong crab phải phát ra dài hơn âm  /æ/  trong crap. Củng như trường hợp doc (bác sĩ)  và dog (con khuyển ). Phụ âm c : /k/ trong (doc) không phát ra từ cuống họng trong khi phụ âm/g/trong dog phát ra từ cuống họng nên nguyên âm o /ɔ / trong dog phải phát ra dài hơn nguyên âm  o /ɔ / trong doc .

2.  TIỂU : To piss -     to urinate  :  u·ri·nate /ˈyʊərəˌneɪt/ / to pass water - (Pháp : uriner)
nước tiểu : urine   u- rine /ˈyʊərɪn/  ( Fr: urine)
Con nít đòi đi tè -   pee   ( Pháp : pipi / faire pipi )
Người già cũng như con nít dễ có thể đái vãi ra quần : wet oneself/one’s pant/ (Pháp : faire pipi dans sa culotte ) đái dầm : to wet the  bed  ( Pháp:  pisser au lit)

Muốn đi vệ sinh : to go to the toilet/washroom/ restroom/(Mỷ) –loo( Anh)/to the stool/ to spend a penny -  ( Pháp : aller aux toilettes/  aller au petit coin).
Bà con ta có thể hòi : nhà vệ sinh- nhà cầu- cầu tiêu .. nhà xí...nhưng nếu hỏi ... chuồng chồ thì it người biết đấy ...và bà con

có nhiều cơ may ..( to pee/to shit - faire pipi/ caca )ỉa đùn ,iả vãi , đái vãi ra quần./.