Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

VĂN MINH NHÂN LOẠI

 1. Bí Ẩn Những Nền Văn Minh Tiền Sử (video) 

http://vietdaikynguyen.com/v3/11958-bi-an-nhung-nen-van-minh-tien-su-video/

2. Nguồn Gốc Loài Người Theo Các Văn Tự Sumer cổ (+ Video) 

http://vietdaikynguyen.com/v3/10849-nguon-goc-loai-nguoi-theo-cac-van-tu-sumer-co-video/

3. Di Chỉ Tam Tinh Đôi Khiến Lịch Sử Trung Quốc Phải Viết Lại  http://vietdaikynguyen.com/v3/11854-di-chi-tam-tinh-doi-khien-lich-su-trung-quoc-phai-viet-lai/