Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

TÂN CHỦ TICH ĐIỀU HÀNH TẬP THỂ CHIẾN SĨ VNCH HÀI NGOẠI

Fr:Viet Do* amsfv
Trong phiên họp khoáng đại của Đại hội Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại, tại Houston, Texas,vào ngày thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011, Đại Hội Đồng đã tín nhiệm bầu 
      NT Mai Viết Triết
vào chức vụ Chủ Tịch Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại.
Được biết NT Mai Viết Triết , là cựu Đại Tá Tình Báo QLVNCH, hiện đang sinh hoạt trong Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại Âu Châu.
        dt mai viet triet
         Cựu Đại Tá Mai Viết Triết