Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

GIỚI THIỆU

 Hội Đồng Các Dân Tộc Bản Địa Việt Nam Ngày Nay  (Council of Indigenous Peoples in Today's Việt Nam), viết tắt: CIP-TVN được thành lập vào ngày 22 -9-2012 tại Greensboro, North Carolina (Hoa Kỳ). Hội Đồng này bao gồm 3 sắc dân bản địa trong đó có dân tộc Campuchea Krom, Chăm và Tây Nguyên. Đây là một tổ chức liên hiệp nhằm đấu trành đòi chính quyền Việt Nam thừa nhận quyền bản địa của ba dân tộc này.    ban dia 1 Hội Đồng Dân Tộc Bản Địa Việt Nam hội kiến với viên chức Hoa Kỳ vào ngày 8-4-2013 tại thủ đô Washington Xin bấm : http://www.champaka.info/index.php?option=com_content&view=article&id=778:tuong-trinh&catid=80:2012&Itemid=92