Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

NHỮNG THIÊN HỒI KÝ : ĐỌC MỆT NGHỈ

HỒI KÝ SÀI GÒN NGÀY DÀI NHẤT  CỦA DUYÊN ANH
1 2 3 4 KỲ CUỐI
HỒI KÝ CỦA GIÁO SƯ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
(Xin Qúy Vị Bấm vào từng số bên dưới để đọc) 1 2 3 4 5 6 7 8 Kỳ Cuối
HỒI KÝ NGUYỄN HỘ

HỒI KÝ TRẦN ĐỘ
(Xin Qúy Vị Bấm vào từng số bên dưới để đọc)
1 2 3 4 5
HỒI KÝ ĐỒNG BẰNG GAI GÓC CỦA XUÂN VŨ
(Xin Qúy Vị Bấm vào từng số bên dưới để đọc)
1 2 3 4
HỒI KÝ ĐẾN MÀ KHÔNG ĐẾN CỦA XUÂN VŨ
1 2 3
HỒI KÝ MẠNG NGƯỜI LÁ RỤNG CỦA XUÂN VŨ
1 2 3 4 5
HỒI KÝ ĐƯỜNG ĐI KHÔNG ĐẾN CỦA XUÂN VŨ
1 2 3 4 5
HỒI KÝ XƯƠNG TRẮNG TRƯỜNG SƠN CỦA XUÂN VŨ:
1 2 3 4 5 6 Kỳ Cuối
NHẠC SỸ TÔ HẢI - HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN
1 2 3 4 5 Kỳ Cuối
HỒI KÝ CỦA LINH MỤC CAO VĂN LUẬN:
BÊN GIÒNG LICH SỬ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
HỒI KÝ NGUYỄN HỮU HANH:
(Xin Click vào từng số bên dưới để đọc)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HỒI KÝ CỦA TRẦN QUANG CƠ

1. - KỲ 1 2. KỲ 2    3. KỲ 3 4.  KỲ CUỐI
HỒI KÝ TÔI ĐI TÌM TỰ DO CỦA NGUYỄN HỮU CHÍ:
1.0 KỲ 1 ĐẾN KỲ 20 2.0 KỲ 21 ĐẾN KỲ 40 3.0 KỲ 41 ĐẾN KỲ 60 4.0 KỲ 61 ĐẾN KỲ 80   5.0 KỲ 81 ĐẾN KỲ 95 6.0 KỲ 96 ĐẾN HẾT
HỒI KÝ VÕ LONG TRIỀU: MỐC LỊCH SỬ
(Xin bấm Vào từng Link bên dưới để đọc) 1. KỲ  1 ĐẾN KỲ 10 2. KỲ  11 ĐẾN KỲ 20 3.  KỲ  21 ĐẾN KỲ 30 4. KỲ  31 ĐẾN KỲ 40 5. KỲ  41 ĐẾN KỲ Hết 6. PHẢN HỒI CỦA DƯƠNG VĂN ĐỨC
Audio Book: THIÊN HỒI KÝ TRẠI KIÊN GIAM CỦA NGUYỄN CHÍ THIỆP

Audio BookTHIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN CỦA ĐẶNG CHÍ BÌNH

HỒI KÝ TÔI PHẢI SỐNG - LINH MỤC NGUYỄN HỮU LỄ
1.   PHẦN 1 VÀ 2 2.   PHẦN 3 VÀ 4 3.  PHẦN 5 VÀ 6 4.  PHẦN 7 VÀ 8
5.  PHẦN 9 VÀ 10 6.   PHẦN 11 VÀ 12 7.   PHẦN 13 VÀ 14 8.   PHẦN 15 VÀ 16
9.   PHẦN 17 VÀ 18 10. PHẦN19 VÀ 20 11. PHẦN 21VÀ 22 12. PHẦN 23VÀ 24
13. PHẦN 25 VÀ 26 14. PHẦN 27 VÀ 28 15. PHẦN 29 VÀ 30 16. PHẦN 31VÀ 32
17. PHẦN 33 VÀ 34 18.  PHẦN 35 VÀ 36 19.  PHẦN 37 VÀ 38 20.  PHẦN 39VÀ 40
21.  PHẦN 41VÀ 42 22. PHẦN 43 VÀ 44 23. PHẦN 45 VÀ 46 24. PHẦN 47VÀ 48
25. PHẦN 49VÀ 50 26.  PHẦN TỘI ÁC CỦA BÙI ĐÌNH THI
HỒI KÝ ĐÊM GIỮA BAN NGÀY - VŨ THƯ HIÊN
Để thấy rõ thêm về bộ mặt thật của Hồ Chí Minh và Tập Đoàn Cộng Sản Việt Nam cũng như để hiểu rõ hơn về sự bịp bợm, mị dân qua cái gọi là GÓP Ý DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 của Bên Thắng Cuộc, kính mời quý vị đọc lại ĐÊM GIỮA BAN NGÀY của VŨ THƯ HIÊN: 15. CHƯƠNG 15 16. CHƯƠNG 16 17. CHƯƠNG 17 18. CHƯƠNG 18 19. CHƯƠNG 19 20. CHƯƠNG 20 21. CHƯƠNG 21 22. CHƯƠNG 22 23. CHƯƠNG 23 24. CHƯƠNG 24 25. CHƯƠNG 25 26. CHƯƠNG 26 27. CHƯƠNG 27 28. CHƯƠNG 28 29. CHƯƠNG 29 30. CHƯƠNG 30 31. CHƯƠNG 31 32. CHƯƠNG 32 33. CHƯƠNG 33 34. CHƯƠNG 34 35. CHƯƠNG 35 36. CHƯƠNG 36 37. CHƯƠNG 37 38. CHƯƠNG 38 39. CHƯƠNG 39 40. CHƯƠNG 40 41. CHƯƠNG 41 42. CHƯƠNG KẾT
BÊN THẮNG CUỘC
Phần I:
1. CHƯƠNG I 2. CHƯƠNG 2 A 3. CHƯƠNG 2 B 4.  CHƯƠNG 3 5. CHƯƠNG 4 6. CHƯƠNG 5 7. CHƯƠNG 6 8. CHƯƠNG 7 9. CHƯƠNG 8 CHƯƠNG 9 CHƯƠNG 10 CHƯƠNG 11 Phần II 1. CHƯƠNG 12 2. CHƯƠNG 13 3. CHƯƠNG 14 4. CHƯƠNG 15 5. CHƯƠNG 16 6. CHƯƠNG 17 7. CHƯƠNG 18 8. CHƯƠNG 19 9. CHƯƠNG 20 CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 22 CHƯƠNG -  KẾT
__._,_.___