Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

ĐIỀU TRỊ BỆNH TÂM THẦN: CÁI CHẾT CỦA ROBIN WILLIAM

Did Psychiatric Drugs Play a Role in Robin Williams’ Death? /The Epoch Times (1)

Thuốc Điều Trị Tâm Lý Đã Gây Ra Cái Chết Của Robin Williams? /Việt Đại Kỷ Nguyên (2) 

shutterstock_178959206-676x450

Now that the shock fallout from comedian and actor Robin Williams’ untimely suicide is beginning to settle, questions about why Williams chose to end his life so suddenly are starting to emerge.
Khi mà cú sốc về vụ tự sát bất ngờ của diễn viên hài Robin Williams bắt đầu tạm lắng xuống, những nghi vấn về lý do tại sao William lại chọn kết thúc cuộc đời mình một cách bất ngờ như vậy bắt đầu nổi lên

Dr. Gary Kohls, a family physician and mental health specialist, and others have already begun discussing the role that psychiatric drugs may have played in driving Williams to the brink, which they also appear to have done in previous high-profile suicide and mass murder cases.
Bác sĩ Gary Kohls, một bác sĩ gia đình và chuyên gia về sức khỏe tâm thần, và nhiều chuyên gia khác đã bắt đầu bàn luận đến vai trò của thuốc điều trị tâm lý trong việc đẩy Williams đến bờ vực, tương tự như cách chúng dường như đã làm trong những vụ tự sát của nhiều ngôi sao và những vụ giết người hàng loạt trước đây.
Dr. Kohls says an inquest is needed to determine the true etiology of Williams’ suicide, as a simple autopsy isn’t enough to assess how the cocktail of psychiatric medications given to Williams during his time at the Hazelden mental health facility in Minnesota affected his brain.
Bác sĩ Kohls cho biết cần phải có một cuộc điều tra xác minh nguyên nhân tự sát của William, bởi một cuộc khám nghiệm tử thi đơn giản không đủ để đánh giá ảnh hưởng lên não bộ của liều tổng hợp các loại thuốc điều tâm lý được kê cho William trong suốt khoảng thời gian ở trung tâm điều trị tâm lý Hazelden.
Though the mainstream media has remained largely silent on the issue, Williams was pumped up with drugs just weeks before his suicide that caused him to lose weight, withdraw from loved ones and sleep for up to 20 hours a day.
Các phương tiện truyền thông chính thống đều hầu hết im lặng về vấn đề này, Williams đã bị tống đủ loại thuốc trong khoảng vài tuần trước khi tự sát, khiến ông sụt cân, trốn tránh người thân và ngủ đến 20 tiếng một ngày.
In other words, Williams was obviously not in his right mind when, seemingly out of nowhere, he decided to permanently withdraw from humanity.
Nói cách khác, William rõ ràng là không ở trong trại thái tỉnh táo khi, không vì một lý do gì, quyết định từ giã cuộc sống.
Dr. Kohls says Williams’ behavior leading up to his suicide is characteristic of drug-induced psychosis, and that more needs to be done to assess what drugs Williams was given while at Hazelden, and how these drugs may have exacerbated what was already a major problem with Williams’ brain chemistry.
Bác sĩ Kohls cho biết, hành vi dẫn đến tự sát của Williams là biểu hiện rối loạn tâm thần do tác dụng của thuốc, và có nhiều thử nghiệm cần thiết hơn để đánh giá loại thuốc nào đã được kê cho ông trong khoảng thời gian ở Hazelden, và loại thuốc này đã làm trầm trọng các vấn đề chính trong não của William như thế nào?
“Knowing that Williams had been under the care of psychiatrists for the last six weeks of his life, certain taboo questions need to be asked and answered,” wrote Dr. Kohls in a recent article about the dangers of combining psychiatric drugs and administering them to patients without informed consent.
“Biết được rằng Williams đã được điều trị tâm lý trong khoảng sáu tuần cuối cùng trước khi mất, một số câu hỏi cấm kị lâu nay cần được đưa ra và trả lời,” bác sĩ Kohls viết trong một bài báo gần đây về sự nguy hiểm của việc kết hợp nhiều loại thuốc điều trị tâm lý và sử dụng chúng trên bệnh nhân mà không được sự đồng ý của họ.
“There will be no answers unless we get them in the secret details of what happened at Hazelden, including what brain-altering drugs [Williams] was on.”
Sẽ không có câu trả lời nào trừ phi chúng ta buộc họ phải tìm hiểu những bí mật chi tiết về điều đã xảy ra tại Hazelden, bao gồm các loại thuốc điều chỉnh não mà ông ấy [William] đã sử dụng.
Psych Drugs Admittedly Increase Risk of Suicide, so why aren’t Psych Drug Dealers Held Accountable?
Thuốc điều trị tâm lý được thừa nhận là tăng rủi ro tự sát, nhưng tại sao những Nhà Bán Thuốc này không bị buộc chịu trách nhiệm?
The biggest questions on Dr. Kohls’ mind are what drugs was Williams given while at Hazelden, and why isn’t anyone investigating how these drugs may have influenced Williams’ behavior?
Thắc mắc lớn nhất của bác sĩ Kohls là loại thuốc gì đã được sử dụng để điều trị cho William tại Hazelden, và tại sao không có ai điều tra việc liệu những loại thuốc này có thể ảnh hưởng đến hành vi của Williams?
All of the focus seems to be on Williams’ pre-existing mental health problems dating back decades. But the suddenness with which Williams took his life, just weeks after receiving an unknown combination of mind-altering medications, is being ignored.
Tất cả chỉ tập trung vào những vấn đề tâm lý từng tồn tại trước đây hàng thập kỷ của Williams. Nhưng việc William đột ngột tự sát, chỉ vài tuần sau khi được điều trị bằng liều kết hợp nhiều loại thuốc điều chỉnh tâm trí chưa được biết đến, lại bị bỏ qua.
“Robin Williams ended his life shortly after being prescribed a cocktail of unproven drugs that had never been certified by the FDA as either safe or effective,” wrote Dr. Kohls.
Bác sĩ Kohls viết: “Robin Williams kết thúc cuộc đời không lâu sau bị được kê một liều nhiều loại thuốc chưa được thông qua kiểm nghiệm của FDA về độ an toàn và hiệu quả”.
“What the Robin Williams’ case needs, especially in view of the American epidemic of prescription psychiatric drug deaths and suicides (tens of thousands every year), is an unbiased judicial inquest to determine the real root causes of his [sudden] and only partially explained death.”
Điều cần làm đối với trường hợp của Williams, đặc biệt là khi đại dịch tử vong do thuốc tâm thần được kê theo toa và tự sát tại Mỹ (hàng chục ngàn vụ mỗi năm), là một điều tra khách quan từ tòa án để xác định nguyên nhân gốc rễ cho sự ra đi bất ngờ của ông và cái chết được giải thích không đầy đủ.”
Despite the fact that every single psychiatric medication in the SSRI (selective serotonin reuptake inhibitor) class bears a black box warning indicating that it doubles the risk of suicide, the corporate media seems content with ignoring the implications of this in the Williams case.
Mặc dù tất cả các phương thuốc điều trị tâm lý trong nhóm SSRI (các chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc) đều có một cảnh cáo nguy hiểm chỉ ra rằng chúng có thể làm gia tăng gấp đôi nguy cơ tự sát, tuy nhiên, các công ty truyền thông có vẻ hài lòng với việc bỏ qua những dấu hiệu này trong trường hợp của Williams
Perhaps this is to protect the drug-pushers dispensing these psychotropics in the first place, not to mention the corporations that manufacture them.
 Có lẽ hành động này là để bảo vệ những kẻ buôn bán thuốc trái phép đã phân phối những loại thuốc tâm thần này ngay từ đầu, chưa kể những công ty sản xuất ra chúng.
“We want to know the names of the ingredients in the cocktail of drugs that had been tried on him (and the dosages and length of time they were taken),” added Dr. Kohls.
“Chúng tôi muốn biết tên những thành phần trong liều hết hợp những loại thuốc đã được kê cho ông ấy (liều lượng và thời gian chúng được sử dụng)” bác sĩ Kohls cho biết thêm:
“We want to know what side effects he had from the drugs and what his responses were.
“ Chúng tôi muốn biết những tác dụng phụ của thuốc lên ông ấy và phản ứng của ông.
We want to know what was the reasoning behind the decision to prescribe unproven drug cocktails on someone whose brain was already adversely affected by the past use of potentially brain damaging drugs.”
 . Chúng tôi muốn biết lý do đằng sau việc quyết định kê liều kết những loại thuốc chưa qua kiểm định cho một người mà bộ não của ông ta đã bị ảnh hưởng nặng nề do việc sử dụng những loại thuốc có khả năng gây tổn hại não trước đây”
                                                       *****
e-transcript  (3)               

Did Psychiatric Drugs Play a Role in Robin Williams’ Death?

Now that the shock fallout from comedian and actor Robin Williams’ untimely suicide is beginning to settle, questions about why Williams chose to end his life so suddenly are starting to emerge. Dr. Gary Kohls, a family physician and mental health specialist, and others have already begun discussing the role that psychiatric drugs may have played in driving Williams to the brink, which they also appear to have done in previous high-profile suicide and mass murder cases.
Dr. Kohls says an inquest is needed to determine the true etiology of Williams’ suicide, as a simple autopsy isn’t enough to assess how the cocktail of psychiatric medications given to Williams during his time at the Hazelden mental health facility in Minnesota affected his brain. Though the mainstream media has remained largely silent on the issue, Williams was pumped up with drugs just weeks before his suicide that caused him to lose weight, withdraw from loved ones and sleep for up to 20 hours a day.
In other words, Williams was obviously not in his right mind when, seemingly out of nowhere, he decided to permanently withdraw from humanity. Dr. Kohls says Williams’ behavior leading up to his suicide is characteristic of drug-induced psychosis, and that more needs to be done to assess what drugs Williams was given while at Hazelden, andhow these drugs may have exacerbated what was already a major problem with Williams’ brain chemistry.
“Knowing that Williams had been under the care of psychiatrists for the last six weeks of his life, certain taboo questions need to be asked and answered,” wrote Dr. Kohls in a recent article about the dangers of combining psychiatric drugs and administering them to patients without informed consent. “There will be no answers unless we get them in the secret details of what happened at Hazelden, including what brain-altering drugs [Williams] was on.”

Psych Drugs Admittedly Increase Risk of Suicide, so why aren’t Psych Drug Dealers Held Accountable?

The biggest questions on Dr. Kohls’ mind are what drugs was Williams given while at Hazelden, and why isn’t anyone investigating how these drugs may have influenced Williams’ behavior? All of the focus seems to be on Williams’ pre-existing mental health problems dating back decades. But the suddenness with which Williams took his life, just weeks after receiving an unknown combination of mind-altering medications, is being ignored.
“Robin Williams ended his life shortly after being prescribed a cocktail of unproven drugs that had never been certified by the FDA as either safe or effective,” wrote Dr. Kohls. “What the Robin Williams’ case needs, especially in view of the American epidemic of prescription psychiatric drug deaths and suicides (tens of thousands every year), is an unbiased judicial inquest to determine the real root causes of his [sudden] and only partially explained death.”
Despite the fact that every single psychiatric medication in the SSRI (selective serotonin reuptake inhibitor) class bears a black box warning indicating that it doubles the risk of suicide, the corporate media seems content with ignoring the implications of this in the Williams case. Perhaps this is to protect the drug-pushers dispensing these psychotropics in the first place, not to mention the corporations that manufacture them.
“We want to know the names of the ingredients in the cocktail of drugs that had been tried on him (and the dosages and length of time they were taken),” added Dr. Kohls. “We want to know what side effects he had from the drugs and what his responses were. We want to know what was the reasoning behind the decision to prescribe unproven drug cocktails on someone whose brain was already adversely affected by the past use of potentially brain damaging drugs.”
 
Nguồn :
(1) http://www.theepochtimes.com/n3/910277-did-psychiatric-drugs-play-a-role-in-robin-williams-death/
 (2)http://vietdaikynguyen.com/v3/12548-thuoc-dieu-tri-tam-ly-da-gay-ra-cai-chet-cua-robin-williams/
(3) Daniel Doan & Paula Le