Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

61 BỘ HÀI CỐT TỬ SĨ QLVNCH

XIN QUÝ VỊ TIẾP TAY PHỔ BIẾN THẬT RỘNG RÃI. CHÂN THÀNH CẢM TẠ

Kính thưa quý đồng hương và quý chiến hưũ:
Cuối tháng 12/2011, toàn bộ 61 tử sĩ thuộc Liên Đoàn 3 BĐQ tại An Lộc Bình Long đã được cải táng, chúng tôi kính mong được quý đồng hương, quý chiến hữu và quý diễn đàn phổ biến rộng rãi danh sách này để hy vọng tìm được thân nhân cuả những chiến sĩ đã hy sinh.

 Nếu thân nhân gia đình muốn mang hài cốt anh em về nguyên quán xin vui lòng liên lạc trước với chúng tôi để tiện sắp xếp, vì ngôi mộ đã được xây kiên cố nên mỗi lần cắt gỡ ra rất khó khăn tốn kém.Tháng 3/2012 này có cháu Lê Thành Phú là con cuả cố Đ/u Lê Văn Hiếu nhận mang về, nên nếu có ai là thân nhân của các tử sĩ xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để sắp xếp thời gian.
Điện thoại liên lạc: Đoàn Trọng Hiếu (505) 990-3476 hoặc (505) 918-7120

                  DANH SÁCH
       61 TỬ SĨ LĐ3BĐQ TẠI AN LỘC
   
    Họ và Tên                      Số Quân         Đơn Vị                   Tử Trận

1/TS Nguyễn Ph An              51/107....            ĐĐ4 TĐ52BĐQ          11/5/1972
2/B1 Nguyễn tuấn Anh         71/128548          TĐ31BĐQ                  25/5/1972
3/ Trần trọng Nhân              68/104289           BĐQ                           15/4/1972
4/B2 Đặng văn An                69/149840           TĐ31BĐQ                  13/6/1972
5/B1 Trần văn Ba                 71/383565          TĐ36BĐQ                   11/6/1972
6/B1 Nguyễn văn Cảnh        74/105691          TĐ31BĐQ                   18/6/1972
7/Điểu Cao                                                       TĐ74BĐQ                        7/1972
8/TS1 Nguyễn Chuyên         73/217507          ĐĐ1 TĐ36BĐQ           15/4/1972
9/B2 Chu văn Cường           74/114054          TĐ31BĐQ                    27/5/1972
10/TH S Lê văn cường         64/125135          ĐĐ4 TĐ52BĐQ          16/5/1972
11/HS Nguyễn văn Đang                                 ĐĐ2 TĐ52BĐQ          11/5/1972
12/TS Nguyễn văn Đông      71/103521          TĐ36BĐQ                     7/5/1972
13/B2 Trịnh Dũng                73/108848          BCH TĐ52BĐQ           11/5/1972
14/HS Nguyễn văn Được     69/125616          TĐ36BĐQ                    10/5/1972
15/HS Dương xú Há             62/179159         TĐ36BĐQ                    11/6/1972
16/HS1 Lê ninh Hải             64/189822         TĐ36BĐQ                      3/7/1972
17/HS Đỗ văn hai                 72/102446          BCH TĐ52BĐQ             7/6/1972  
18/ Lê văn Hiếu                    65/145324         ĐĐ1TD52BĐQ             13/5/1972
19/HS1 Nguyễn văn Hoài    66/400108          BCH TĐ52BĐQ           16/6/1972
20/B2 Trần Hoài                  74/109370          ĐĐ3 TĐ52BĐQ             8/5/1972
21Nguyễn văn Hưởng          73/123516          ĐĐ2 TĐ52BĐQ             2/5/1972
22/B1 Trần đức Lân             61/578478         TĐ36BĐQ                      5/5/1972
23/B2 Nguyễn Bá Long        72/147048         TĐ31BĐQ                    11/6/1972
24/B2 Hà văn Lượng                                      TĐ36BĐQ                    11/6/1972
25/B2 Hồ văn Mão                 69/106734        TĐ36BĐQ                    10/5/1972
26/B1 Nguyễn văn Nam         74/112571        ĐĐ2 TĐ52BĐQ           11/7/1972
27/Phan văn Nam                   63/122313         TĐ36BĐQ                    11/5/1972
28/Tr U Tr Đình Phúc           69/209955          TĐ52BĐQ                    19/5/1972
29/HS1 Phương                      74/521330          TĐ52BĐQ                    11/5/1972
30/B2 Nguyễn văn Quang      71/126277         TĐ36BĐQ                       7/6/1972
31/HS1 Nguyễn văn Sơn         66/151819         TĐ36BĐQ                     14/5/1972
32/B1 Nguyễn văn Sơn           66/128548         TĐ36BĐQ                     20/5/1972
33/HS Phạm Hắt Sơn             69/124285         ĐĐ2 TD52BĐQ            23/5/1972
34/HS1 Đinh văn Song          70/109172          ĐĐ2 TĐ36BĐQ            15/6/1972
35/B2 Kiều văn Tách            73/111521          TĐ36BĐQ                     17/5/1972
36/ThT Nguyễn Minh Tâm  63/111171          ĐĐ1 TĐ36BĐQ           15/04/1972
37/HS1 Hồ văn Tám                                        ĐĐ1 TĐ52BĐQ               8/6/1972
38/B2 Đỗ ngọc Tâm              72/149960          TĐ31BĐQ                      22/5/1972
39/B1 Lê Thạch                     72/204083         TĐ31BĐQ                      27/5/1972
40/HS Nguyễn văn Thanh     69/108099         ĐĐ3TĐ52BĐQ              22/5/1972
41/HS Lê văn Thọ                  73/111046         TĐ31BĐQ                     14/5/1972
42/HS Nguyễn văn Thơm      72/105570         TĐ36BĐQ                     13/6/1972
43/HS1 Trần văn Thuỷ          69/156326         Đ36BĐQ                        12/5/1972
44/HS1 Vũ Đình Thuỵ(Thi)                             ĐĐ3 TĐ52BĐQ           13/5/1972
45/Đỗ Ngọc Tiến                     74/189540         ĐĐ3 TĐ52BĐQ            12/5/1972
46/B2 Trần văn Tính              72/112416        TĐ36BĐQ                       3/5/1972
47/B1 Đinh Bá Tòng               63/108883        TĐ36BĐQ                     21/6/1972
48/TS Nguyễn văn Trường                              TĐ52BĐQ                       8/6/1972
49/B1 Trần văn Tuy               73/114120         TĐ36BDQ                     13/6/1972
50/B2 Phạm Văn                     73/225395         ĐĐ4 TĐ52BĐQ            14/5/1972
51/Vô danh       Nhảy Dù                                                                              7/1972
10 hài cốt vô danh
Tổng cộng 61(sáu mươi mốt)Hài cốt.
                         
                                                     *****