Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

TIN BUỒN

Fr: Nhat Lung

 Ông André VŨ KHẮC KHOAN
 Cựu Sỉ Quan QLVNCH/ Tổng Cục CTCT
 vừa qua đời ngày 13 tháng 5 năm 2013 tại Sài Gòn - Việt Nam 

      Xin thành thực chia buồn cùng cô Đỗ Thị Kim Loan và tang quyến .
   Nguyện cầu linh hồn người quá cố an nghỉ đời đời trên Nước Thiên Đàng
           Toàn thể Ban Điều Hành và các Thân hữu nhóm Tứ Hải