Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

NGƯỜI CAO NIÊN TRUNG HOA CỔ : NẾP SỐNG VÀ TUỔI THỌ

Ancient Chinese Lifestyle for Longevity

clip_image002_thumb[6]Cách Sống của Người Trung Hoa Cổ Giúp Kéo Dài Tuổi Thọ

By Bai Song | April 2, 2014
The Epoch Times -Ancient wisdom for getting back to a natural state of health
Đại Kỷ Nguyên-Trí tuệ của cổ nhân để đạt được trạng thái sức khỏe tự nhiên
Small meals and attention to inner peace are key to a long and happy life. ).

Các bữa ăn nhỏ và chú  trọng  tới bình an từ nội tâm là chìa khóa cho một cuộc sống trường thọ và hạnh phúc

The ancient Chinese believed that many diseases were caused by eating too frequently, omnivorously, and excessively.

Người Trung Quốc cổ tin rằng rất nhiều bệnh tật xuất sinh từ việc ăn quá thường xuyên, ăn tạp nham và ăn quá no.

Their approach to eating was to reduce the desire for food by lightening the flavors, refraining from overeating, and reducing the number of meals in a day.
Suy nghĩ của họ đối với vấn đề ăn uống là nên giảm ham muốn đối với thức ăn bằng cách giảm nhẹ hương vị, tránh ăn quá no và giảm số lượng bữa ăn trong ngày.

Ancient Chinese people often ate two small meals a day. They also seldom ate meat, unless they were elderly, which helped improve their digestive regularity.
Người Trung Quốc cổ thường ăn hai bữa nhỏ mỗi ngày. Họ cũng hiếm khi ăn thịt, ngoại trừ đối với người cao tuổi, nhằm giúp cải thiện hệ tiêu hóa của họ một cách điều hòa.
In modern times, we see plenty of examples of people who get sick from overeating and people who have their health restored through proper diet and an increased intake of vegetables.

Trong thời hiện đại, chúng ta thấy rất nhiều ví dụ về những người mắc bệnh do ăn quá nhiều và những người đã phục hồi sức khỏe nhờ chế độ ăn uống thích hợp với nhiều rau xanh hơn.
Body and Mind ( Thân và tâm)
The ancient Chinese believed that a restless spirit and irritability can make the body consume its energy faster, thus making it require more nutrition. If people can keep calm, without too many desires, then they will find that they naturally eat less, maintain their health, and rarely get sick. Even a simple steamed bun can become a delicacy if it is eaten with a peaceful mind. 
Người Trung Quốc cổ tin rằng một tinh thần bồn chồn và khó chịu có thể khiến cho cơ thể tiêu thụ năng lượng nhanh hơn, từ đó gia tăng nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể. Nếu một người có thể duy trì sự tĩnh tại, không chất chứa nhiều dục vọng, thì người đó sẽ thấy mình tự nhiên ăn ít hơn, sức khỏe được duy trì và hiếm khi ốm đau. Thậm chí một chiếc bánh bao hấp cũng có thể trở nên ngon lành nếu chúng ta ăn với một tâm trạng tĩnh tại. 
 Peaceful Sleep ( Giấc ngủ an lành )
The ancients believed that those with fewer desires and inner peace do not need to sleep as long.
Người xưa tin rằng những người có ít dục vọng và nội tâm bình an thì không cần ngủ lâu.
Before going to bed, the ancients took some time to introspect, paying attention to their thoughts and virtue.
Trước khi đi ngủ, người xưa dành một khoảng thời gian để hướng nội, chú tâm vào tư tưởng và tâm thái của họ.
Then, having a peaceful mind, as well as fewer conflicts during the daylight hours, they naturally fell asleep as soon as their heads touched the pillow and got up at sunrise without needing an alarm.
Thế là, với một tâm thái  hòa ái, cùng với việc có ít mâu thuẫn hơn vào ban ngày, họ tự nhiên chìm vào giấc ngủ ngay khi kê đầu lên gối và tỉnh dậy vào lúc bình minh mà không cần đến báo thức.

Body-Mind Exercise ( Rèn luyện cả tâm lẫn thân)

In modern times, we often focus on exercise that involves increasing physical activity, often with little emphasis placed on our mental state. The ancients took care of their health by doing practices like calligraphy, painting, martial arts, meditation, or playing the seven-stringed, zither-like instrument called the “guqin,” all of which require a calm mind.
Vào thời đại hiện nay, chúng ta thường tập trung vào các bài tập thể dục nhằm gia tăng hoạt động thể chất mà ít khi nhấn mạnh vào trạng thái tinh thần của chúng ta. Người xưa chăm sóc sức khỏe của họ bằng các bài tập như thư pháp, hội họa, võ thuật, thiền, hoặc các dụng cụ như đàn tam thập lục được gọi là “guqin” (cổ cầm). Tất cả đều đòi hỏi một tâm trí tĩnh lặng

The ancients emphasized tempering the heart and keeping a balance between the body and mind. For example, after years of meditation, the famous literary scholar Qian Mu had sparkling eyes and abundant energy every day, which he credited to his “static” efforts.

Người xưa nhấn mạnh việc tĩnh tâm và duy trì sự cân bằng giữa thân và tâm. Ví dụ như, sau nhiều năm thiền định, nhà học giả văn học nổi tiếng Tiền Mục (Qian Mu) có một đôi mắt sáng lấp lánh và năng lượng dồi dào mỗi ngày, ông tin rằng đó là nhờ nỗ lực “định” của mình.
Relaxation and Amusement  (Thư giãn và giải trí)
In today’s world, we can easily become trapped in the mental states of busyness, anxiety, numbness, and nervousness.

Trong thế giới ngày nay, chúng ta có thể dễ dàng mắc kẹt vào các tâm trạng bề bộn, lo toan, tê tái và căng thẳng.

We tell ourselves that we need a certain amount of rest, relaxation, and amusement; however, the wide variety of foods, games, and entertainment we use to relax can also make us more tired.
Chúng ta tự nhủ rằng bản thân cần một khoảng thời gian nhất định để nghỉ ngơi, thư giãn và giải trí. Tuy nhiên, đủ loại thực phẩm, trò chơi và thú vui mà chúng ta sử dụng để thư giãn có thể còn làm chúng ta trở nên mệt mỏi hơn.

The ancients were well-mannered. They sought inner peace in noisy surroundings, felt at ease while busy at work, and said that things must be done with a peaceful mind, although one should also not do things incessantly. /.
Người xưa có thói quen sống rất tích cực. Họ tìm được bình an từ nội tại ngay trong môi trường ồn ào, cảm thấy thư thái trong khi bận rộn với công việc và dạy rằng mọi việc cần được thực hiện với một tâm trí hòa ái, mặc dù cũng không nên làm việc không ngừng nghỉ ./.
http://www.theepochtimes.com/n3/596023-ancient-chinese-lifestyle-for-longevity
http://vietdaikynguyen.com/v3/5551-cach-song-cua-nguoi-trung-hoa-co-giup-keo-dai-tuoi-tho/
                
PHÁT  ÂM  
        Transcript: Daniel Doan & Paula Le
  (click here)                     

Ancient Chinese Lifestyle for Longevity 


Ancient wisdom for getting back to a natural state of health

By Bai Song | April 2, 2014

clip_image002_thumb[6]

Small meals and attention to inner peace are key to a long and happy life.

   

(Photo XiXinXing/thinkstockphotos.com)

The ancient Chinese believed that many diseases were caused by eating too frequently, omnivorously, and excessively.

Their approach to eating was to reduce the desire for food by lightening the flavors, refraining from overeating, and reducing the number of meals in a day.

Ancient Chinese people often ate two small meals a day. They also seldom ate meat, unless they were elderly, which helped improve their digestive regularity.
In modern times, we see plenty of examples of people who get sick from overeating and people who have their health restored through proper diet and an increased intake of vegetables.

Body and Mind

The ancient Chinese believed that a restless spirit and irritability can make the body consume its energy faster, thus making it require more nutrition. If people can keep calm, without too many desires, then they will find that they naturally eat less, maintain their health, and rarely get sick. Even a simple steamed bun can become a delicacy if it is eaten with a peaceful mind.

Peaceful Sleep

The ancients believed that those with fewer desires and inner peace do not need to sleep as long.
Before going to bed, the ancients took some time to introspect, paying attention to their thoughts and virtue. Then, having a peaceful mind, as well as fewer conflicts during the daylight hours, they naturally fell asleep as soon as their heads touched the pillow and got up at sunrise without needing an alarm.

Body-Mind Exercise

In modern times, we often focus on exercise that involves increasing physical activity, often with little emphasis placed on our mental state. The ancients took care of their health by doing practices like calligraphy, painting, martial arts, meditation, or playing the seven-stringed, zither-like instrument called the “guqin,” all of which require a calm mind.
The ancients emphasized tempering the heart and keeping a balance between the body and mind. For example, after years of meditation, the famous literary scholar Qian Mu had sparkling eyes and abundant energy every day, which he credited to his “static” efforts.

Relaxation and Amusement

In today’s world, we can easily become trapped in the mental states of busyness, anxiety, numbness, and nervousness.
We tell ourselves that we need a certain amount of rest, relaxation, and amusement; however, the wide variety of foods, games, and entertainment we use to relax can also make us more tired.
The ancients were well-mannered. They sought inner peace in noisy surroundings, felt at ease while busy at work, and said that things must be done with a peaceful mind, although one should also not do things incessantly.