Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

PHÁT ÂM –ED TRONG TIẾNG ANH

CÁCH PHÁT ÂM -ED TRONG TIẾNG ANH

(How to Pronounce -ed in English}

-ED được dùng để chỉ thời quá khứ đơn (past simple tense) và quá khứ phân từ ( past participle ) của các động từ qui tắc (regular verbs)

-ED được đặt ở cuối động từ gốc
Đông từ gốc
(base verb)
Quá khứ đơn
(past simple)
Quá khứ phân từ
(past participle)
work
worked
worked
Phát âm – ED thế nào ?
Có 3 cách (ways) :  / Id/ or / t/ or / d/
Khi đông từ gốc (base verb)tận cùng bằng một
trong nhửng phụ âm (consonant) dưới đây (1)
Thí dụ
động từ
gốc
thí dụ
với -ed:
Phát âm
  -ed:
Thành
một âm
tiết? (syllable)
vô thanh
(unvoiced)
/t/
want
/ Id/
hữu thanh
(voiced)
/d/
end
ended
vô thanh
(unvoiced)
(thanh quản không
động -->tĩnh)/p/
hope
hoped
/ t/

cứ nhớ tới t trong tĩnh
không  
/f/
laugh
laughed
/s/
fax
faxed
/sh/
wash
washed
/ch/
watch
watched
/k/
like
liked
hữu thanh
(voiced)(thanh
quản đông)
/b/
/v/
/z/
/g/
play
played
/ d/
cứ nhớ tới đ trong
động
allow
allowed
beg
begged
(1) nếu là một nguyên âm thì -ed đều phát âm/d/ cả thí du.: cried

2 ) NGHE 

    /Id/

           /d/                  /t/ 
wanted (want-id) allowed stopped
ended (end-id) cried laughed
decided (decide-id) enjoyed promised
admitted (admit-id) cleaned watched
suggested (suggest-id) imagined finished
recommended (recommend-id) walked
hated (hate-id)
intended (intend-id)
started (start-id)Bây giờ mời các bạn nghe một bài hát có đủ cả 3 trường hơp phát âm –ed :/Id/,  /d/,  /t/.
YOU NEEDED ME
Anne Murray


"You Needed/Id/Me"
I cried/d/a tear, you wiped/t/it dry
I was confused/d/, you cleared/d/ my mind
I sold my soul, you bought it back for me
And held me up and gave me dignity
Somehow you needed me

You gave me strength to stand alone again
To face the world out on my own again
You put me high upon a pedestal
So high that I could almost see eternity
You needed me, you needed me    

And I can't believe it's you I can't believe it's true
I needed you and you were there
And I'll never leave, why should I leave, I'd be a fool
'Cause I finally found someone who really cares

You held my hand when it was cold
When I was lost, you took me home
You gave me hope when I was at the end
And turned/d/ my lies back into truth again
You even called/d/ me friend
You gave me strength to stand alone again
To face the world out on my own again
You put me high upon a pedestal
So high that I could almost see eternity
You needed me, you needed me

You needed me, you needed me

                      *****