Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

MẤY VẦN THƠ ANH ( SONG NGỮ )


The Heart of My Possessions
My heart is a possession I truly own
For it's a voice speaking that I'm not alone.
It comforts me in my most difficult moments
And along with me, it laments.
                            * * *

I own my heart because it is my conscience
When at times, it tests my patience.
It tells me never to lust
And decides which choice is just.
                               * * *
The heart I hold is really divine.
It is a treasure supplying me with affections,
And it pumps sympathy through my bloodline
So that I can feel pity for those with indigence.
                              * * *
And my actions animated by noble sentiments
Like a mother forever worries about her son.
It teaches me to conserve my dignity and personality,
While enabling me to experience glee.
                                 * * * 
My heart is an ownership of importance
For it's my judge, voice, and giver of resolution.
It speaks of what's right, never in a state of reluctance
Although cryptic, it's immense like the ocean.
Tuan Bui
Grade 5 - Hershey Elementary School,

Pennsylvania, USA   

     
  
                                   

Chuyển ngữ
Con Tim, Sở-hữu Của Tôi
Con tim sở-hữu của tôi,
Nhắc tôi chẳng phải sống đời cô-đơn,
Những khi cùng quẫn khó-khăn,
Vỗ-về than-thở ủi-an hết lời.
                      * * *
Con tim sở-hữu của tôi,
Là lương tri đó, suốt đời bảo-ban,
Giúp tôi kiên-nhẫn bền gan,
Chọn làm điều phải, tham-lam chẳng màng.
                        * * *
Con tim sở-hữu tôi mang,
Là kho tuyệt diệu tình thương tuôn trào
Chảy trong huyết-quản dạt-dào
Cho tôi xót kẻ khốn nghèo khổ đau.
                          * * *
Tâm-hồn hướng thượng thanh cao
Như bà hiền-mẫu lo âu con mình
Dạy tôi phẩm cách giữ gìn
Mới hòng hạnh-phúc an bình thảnh-thơi.
                                * * *
Con tim sở hữu của tôi,
Quan toà cương-nghị dạy lời phải chăng:
Làm điều phải, chớ ngại ngùng!
Con tim kín đáo mà lòng đại dương.

                                  Đỗ Quang-Vinh 
                            


Diễn giải
The Heart of My Possessions
Con tim là một trong những vật sở hữu của tôi (possessions)
My heart is a possession I truly own
For it's a voice speaking that I'm not alone.
It comforts me in my most difficult moments
And along with me, it laments.
Con tim là vật sở hữu mà tôi thực sự làm chủ (I truly own)
Vì nó là tiếng nói (voice) bảo tôi rằng (speaking that) tôi chẳng cô đơn (I’m not alone)
Nó an ủi tôi (It comforts me) trong những lúc khó khăn nhất của tôi (in my most difficult moments) và cùng với tôi (along with me) nó than khóc xót xa (it laments)
Con tim sở-hữu của tôi,
Nhắc tôi chẳng phải sống đời cô-đơn,
Những khi cùng quẫn khó-khăn,
Vỗ-về than-thở ủi-an hết lời.
                                * * *
I own my heart because it is my conscience
When at times, it tests my patience.
It tells me never to lust
And decides which choice is just.
Tôi sở-hữu (I own) con tim của tôi, vì nó là lương tri của tôi (my conscience)
Khi thỉnh thoảng [đôi lúc] (at times), nó thử thách (tests) lòng kiên nhẫn của tôi [= xem tôi có kiên nhẫn không] (it tests my patience)
Nó bảo tôi (it tells me) đừng bao giờ (never) tham lam ham muốn (lust)
Và quyết định (decides) cho tôi phải chọn lựa (choice) điều nào là điều phải = điều nào là chính đáng (which is just)
Con tim sở-hữu của tôi,
Là lương tri đó, suốt đời bảo-ban,
Giúp tôi kiên-nhẫn bền gan,
Chọn làm điều phải, tham-lam chẳng màng.
                           * * *
The heart I hold is really divine.
It is a treasure supplying me with affections,
And it pumps sympathy through my bloodline
So that I can feel pity for those with indigence.
Con tim tôi mang thì thực sự (really) tuyệt diệu (divine).
Nó là kho báu (treasure) cung cấp (supply with => supplying with) cho tôi những cảm xúc (affections) và bơm (pump)vào trong dòng máu của tôi (my bloodline) mối cảm thương (sympathy) để tôi có thể (so that I can) thương xót động lòng trắc ẩn (pity) đối với những ai bần cùng nghèo khổ (for those with indigence)
Con tim sở-hữu tôi mang,
Là kho tuyệt diệu tình thương tuôn trào
Chảy trong huyết-quản dạt-dào
Cho tôi xót kẻ khốn nghèo khổ đau.
                               * * *
And my actions animated by noble sentiments
Like a mother forever worries about her son.
It teaches me to conserve my dignity and personality,
While enabling me to experience glee.
Và những hành động của tôi (my actions) được phấn khởi (animated) bởi những tình cảm cao thượng (noble sentiments) = con tim tôi thúc giục tôi nhiệt tình phấn khởi làm những việc cao thượng.
Khác nào như (like) bà mẹ lúc nào cũng (forever) lo lắng (worry) về đứa con của mình (about her son)
Nó dạy tôi (it teaches me) gìn giữ (to conserve) phẩm giá (dignity) và nhân cách (personality),
Trong khi đó (while) nó cho phép tôi có thể (enable, enabling) trải nghiệm (to experience) được niềm hân hoan vui sướng (glee)
Tâm-hồn hướng thượng thanh cao
Như bà hiền-mẫu lo âu con mình
Dạy tôi phẩm cách giữ gìn
Mới hòng hạnh-phúc an bình thảnh-thơi.
                            * * * 
My heart is an ownership of importance
For it's my judge, voice, and giver of resolution.
It speaks of what's right, never in a state of reluctance
Although cryptic, it's immense like the ocean.
Con tim của tôi là một quyền sở hữu (ownership) có tầm quan trọng (of importance)
Vì nó là quan toà của tôi (my judge), là tiếng nói của tôi và là người cho tôi cách giải quyết (giver of resolution)
Nó nói điều nào là chính đáng (what is => what’s right), không bao giờ được ở trong tình trạng (in a state) miễn cưỡng ngại ngùng (reluctance)
Mặc dù (although) là khó hiểu (cryptic), nhưng nó thì bao la mênh mông (immense) như là đại dương (ocean)
Con tim sở hữu của tôi,
Quan toà cương-nghị dạy lời phải chăng:
Làm điều phải, chớ ngại ngùng!
Con tim kín đáo mà lòng đại dương.
                               Đỗ Quang-Vinh 
                       cựu gs Trường Trung-Học 
                    Nguyễn Trung Trực Rạch Giá                               http://doquangvinhvenguon.com/
                                                            
The Heart of My Possessions
My heart is a possession I truly own
For it's a voice speaking that I'm not alone.
It comforts me in my most difficult moments
And along with me, it laments.
* * *
I own my heart because it is my conscience
When at times, it tests my patience.
It tells me never to lust
And decides which choice is just.
* * *
The heart I hold is really divine.
It is a treasure supplying me with affections,
And it pumps sympathy through my bloodline
So that I can feel pity for those with indigence.
* * *
And my actions animated by noble sentiments
Like a mother forever worries about her son.
It teaches me to conserve my dignity and personality,
While enabling me to experience glee.
* * * 
My heart is an ownership of importance
For it's my judge, voice, and giver of resolution.
It speaks of what's right, never in a state of reluctance
Although cryptic, it's immense like the ocean


headphone funny 
Daniel Doan & Paula Le