Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

Ô. CAO QUANG ÁNH

Cựu Dân biểu Liên bang Cao Quang Ánh rút khỏi cuộc đua vào ghế tổng chưởng lý tiểu bang Louisiana.
Trong một thông báo rút lui, ông Anh nói: "Sau khi gặp ông Buddy Caldwell, người bảo đảm rằng ông sẽ đấu tranh vì lợi ích tốt nhất cho người dân Louisiana, nay tôi thông báo rằng tôi bỏ cuộc đua vào chức tổng chưởng lý."
"Tôi cảm ơn các công dân của tiểu bang tuyệt vời này vẫn tiếp tục tin tưởng tôi và động viên tôi vào vị trí này.”
CAO QUANG ANH "Cho dù là người được bầu hoặc là công dân thường, tôi cũng sẽ tiếp tục phục vụ cho người dân tiểu bang và tranh đấu cho những gì tốt đẹp nhất cho người dân chúng ta”
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/09/110921_caoquananh_dropout_race.shtml