Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

TUỆ NGỮ CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA THỨ 14

WORDS OF WISDOM FROM THE FOURTEENTH DALAI LAMA
Nguồn: Internet

Việt dịch: Trần Đinh Hoành & Trần Lê Túy-Phượng

HIS HOLINESS THE FOURTEENTH DALAI LAMA.

Tenzin Gyatso, was born in 1935 to a peasant family in northeastern Tibet, and was recognized at the age of two as the reincarnation of his predecessor, the thirteenth Dalai Lama. The world’s foremost Buddhist leader, he travels extensively, speaking eloquently in favor of ecumenical understanding, kindness and compassion, respect for the environment, and above all, world peace.

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA thứ 14

Tenzin Gyatso, sinh năm 1935 trong một gia đình nông dân miền đông bắc Tây Tạng. Năm 2 tuổi được công nhận là tái sinh của người tiền nhiệm, Đạt Lai Lạt Ma thứ 13. Là lãnh đạo Phật giáo hàng đầu trên thế giới, Ông đi khắp nơi, giảng thuyết hùng hồn về am hiểu giữa các tôn giáo, nhân ái , từ bi, tôn trọng môi trường, và trên hếtlà, hòa bình thế giới.

As long as you are a member of the human family, you need warm human feeling, warmhearted feeling.The question of world peace, the question of family peace, the question of peace between wife and husband, or peace between parents and children, everything is dependent on that feeling of love and warmheartedness.

Nếu bạn ở trong gia đình nhân loại, bạn cần có tình người ấm áp, trái tim ấm áp. Những vấn đề về hòa bình thế giới, an bình gia đình, hòa ái chồng vợ, hay yên lành giữa cha mẹ và con cái, tất cả đều tùy thuộc vào cảm giác yêu thương và trái tim ấm áp đó.

Follow the three R’s:

– respect for self
– respect for others, and
– responsibility for all your actions.

Theo luật 3 T:

- Tự trọng
- Tôn trọng người khác
- Trách nhiệm về mọi hành động của mình

Learn the rules, so you know how to break them properly.

Học quy tắc để biết phá bỏ quy tắc đúng cách.

When you realize you’ve made a mistake, take immediate steps to correct it.

Khi nhận ra mình vừa làm lỗi, sửa lỗi ngay lập tức.

Open your arms to change, but don’t let go of your values.

Mở rộng vòng tay chào đón thay đổi, nhưng đừng bỏ đi đức hạnh của mình.

Live a good, honorable life. Then when you get older, and think back, you’ll be able to enjoy it a second time.

Sống cuộc đời tử tế và phẩm hạnh. Rồi khi về già, hồi tưởng lại, bạn có thể thưởng thức cuộc đời bạn thêm một lần nữa.

In disagreements with loved ones, deal only with the current situation. Don’t bring up the past.

Khi bất đồng với người thân, nói về chuyện hiện tại mà thôi. Đừng nhắc đến chuyện cũ.

Be gentle with the Earth.

Hãy dịu dàng với Mẹ Đất.

Judge your success by what you had to give up in order to get it.

Đo lường thành công của bạn bằng những gì bạn phải mất đi để có nó.

Old friends pass away, new friends appear. It is just like the days. An old day passes, a new day arrives. The important thing is to make it meaningful: a meaningful friend – or a meaningful day.

Bạn cũ mất đi, bạn mới đến. Cũng như ngày tháng. Ngày cũ qua đi, ngày mới đến. Điều quan trọng là làm nên ý nghĩa: một tình bạn có ý nghĩa –hay một ngày có ý nghĩa.

I am open to the guidance of synchronicity, and do not let expectations hinder my path.

Tôi chấp nhận hướng đến hài hòa, nhưng không để mong ước đó cản đường tôi.

Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them, humanity cannot survive.

Tình yêu và từ tâm là nhu cầu, không phải xa xỉ phẩm. Không có tình yêu và từ tâm, nhân loại không thể tồn tại.

If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion.

Nếu bạn muốn người khác hạnh phúc, hãy thực hành từ tâm. Nếu bạn muốn bạn hạnh phúc, hãy thực hành từ tâm.

If the love within your mind is lost and you see other beings as enemies, then no matter how much knowledge or education or material comfort you have, only suffering and confusion will ensue.

Nếu tình yêu trong tâm của bạn mất đi, và bạn thấy mọi người khác đều là kẻ thù, thì dù bạn có kiến thức, giáo dục, hay tiện nghi vật chất nhiều đến mức nào, bạn cũng chỉ có khổ đau và rối rắm.

The more we care for the happiness of others, the greater is our own sense of well-being. Cultivating a close, warm-hearted feeling for others automatically puts the mind at ease. It is the ultimate source of success in life.

Càng quan tâm đến hạnh phúc của người khác, chúng ta càng thấy an lạc. Nuôi dưỡng cảm giác thân thiết ấm áp đối với người khác tự nhiên làm ta thoải mái trong tâm. Đó là nguồn gốc tối hậu của thành công trong đời.

We must recognize that the suffering of one person or one nation is the suffering of humanity. That the happiness of one person or nation is the happiness of humanity.

Chúng ta phải biết rằng nỗi đau khổ của một người hay một quốc gia là nỗi đau khổ của toàn thể loài người. Niềm hạnh phúc của một người hay một quốc gia là niềm hạnh phúc của toàn thể loài người.

Take care of your Thoughts because they become Words. Take care of your Words because they will become Actions. Take care of your Actions because they will become Habits. Take care of your Habits because they will form your Character. Take care of your Character because it will form your Destiny, and your Destiny will be your Life.

Cẩn thận với Tư Tưởng của bạn, vì chúng sẽ thành Lời Nói. Cẩn thận với Lời Nói của bạn, vì chúng sẽ thành Hành Động. Cẩn thận với Hành Động của bạn, vì chúng sẽ thành Thói Quen. Cẩn thận với Thói Quen của bạn, vì chúng sẽ uốn nắn Nhân Cách bạn. Cẩn thận với Nhân Cách của bạn, vì nó sẽ định Số Phận bạn, và Số Phận của bạn sẽ là Cuộc Đời bạn.

When you lose, don’t lose the lesson.

Khi thua, đừng mất bài học.

Not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck.

Không được điều mình muốn đôi khi lại là điều may mắn.

Don’t let a little dispute injure a great relationship.

Đừng để một tranh chấp nhỏ làm tổn thương một thâm tình lớn.

Spend some time alone every day.

Nên có thời gian một mình mỗi ngày.

Silence is sometimes the best answer.

Đôi khi im lặng là câu trả lời hay nhất.

A loving atmosphere in your home is the foundation for your life.

Bầu không khí yêu thương trong nhà bạn là nền tảng cho đời sống của bạn.

Share your knowledge. It is a way to achieve immortality.

Chia sẻ kiến thức của bạn. Đó là cách để thành bất tử.

Once a year, go someplace you’ve never been before.

Mỗi năm một lần, hãy tới một nơi bạn chưa bao giờ tới.

Approach love and cooking with reckless abandon.

Hãy yêu và nấu ăn với đam mê cuồng nhiệt.

In the practice of tolerance, one's enemy is the best teacher.

Trong thực hành đức nhẫn nhục,kẻ thù của ta là thầy hay nhất của ta.

Human beings are of such nature that they should have not only material facilities but spiritual sustenance as well. Without spiritual sustenance, it is difficult to get and maintain peace of mind.

Bản chất của con người là không chỉ có vật chất mà còn cần đời sống tâm linh. Nếu không có đời sống tâm linh, rất khó để đạt an bình và giữ được an bình trong tâm hồn.

If in day to day life you lead a good life, honesty, with love, with compassion, with less selfishness, then automatically it will lead to Nirvana.

Nếu bạn sống tử tế hàng ngày, thành thật, với tình yêu, với từ tâm, giảm ích kỷ, tự nhiên bạn sẽ đến Niết Bàn.

True compassion is not just an emotional response but a firm commitment founded on reason.

Từ tâm thực sự không chỉ là một phản ứng tình cảm, mà là một tâm nguyện của lý trí.

Only the development of compassion and understanding for others can bring us the tranquility and happiness we all seek.

Chỉ có phát triển từ tâm và thấu hiểu người khác mới có thể mang lại cho chúng ta tĩnh lặng và hạnh phúc mà tất cả chúng ta đều tìm kiếm.

True compassion is universal in scope. It is accompanied by a feeling of responsibility.

Từ tâm thực sự có tính cách hoàn vũ. Từ tâm luôn luôn có ý thức trách nhiệm đi kèm.

I believe all suffering is caused by ignorance. People inflict pain on others in the selfish pursuit of their happiness or satisfaction. Yet true happiness comes from a sense of peace and contentment, which in turn must be achieved through the cultivation of altruism, of love and compassion, and elimination of ignorance, selfishness, and greed.

Tôi tin rằng mọi khổ đau đều sinh ra từ ngu muội. Người ta gây đau đớn cho người khác, khi ích kỷ theo đuổi hạnh phúc hay thỏa mãn riêng mình.

Tuy nhiên, hạnh phúc thật sự đến từ cảm giác an bình và hài lòng, tạo ra bởi nuôi dưỡng lòng vị tha, tình yêu, từ tâm, xóa bỏ ngu muội, ích kỷ, và tham lam.

Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha!

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha!

CHÚC AN LẠC