Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

+100 VIDÉOS TRUYỆN KIẾU – CHINH PHỤ NGÂM

Fr: Kim Bao Nguyen* Kim Tram Ho*Cat Bui* Vo Hieu Nghia
 1.Truyện Kiều 77 bài hát với 3254 câu thơ.
    
 
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820)
Nhạc : Quách Vĩnh Thiện
www.thienmusic.com www.youtube.com/user/thienmusic quachvinhthien@gmail.com http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu1.htm http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu2.htm http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu3.htm http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu4.htm http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu5.htm http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu6.htm http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu7.htm Lầu Xanh - La Maison de Joie Truyện Kiều – N.77 Bài cuối cùng – Chữ Tài Chữ Mệnh – Talent and Destiny : http://www.youtube.com/watch?v=mMLXlC0xX14&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp Truyện Kiều – N.77 Bis – Chữ Tài Chữ Mệnh – Version Vọng Cổ – Talent and Destiny – Version Classic  : http://www.youtube.com/watch?v=_24oFcV_gYQ&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp Trong nỗ lực bảo tồn kho tàng văn hóa Việt Nam, ông Quách Vĩnh Thiện, một kỹ sư tin học và cũng là một nhạc sĩ ở Pháp, đã bỏ ra thời gian 5 năm, để phổ nhạc cho tác phẩm  KIM VÂN KIỀU của văn hào Nguyễn Du. Radio SBS Australie - Tiếng Việt do Vũ Nhuận thực hiện ngày 14 Décembre 2010 – Phần 1 http://www.youtube.com/watch?v=6rK-0_qrNPM&feature=related 21 Décembre 2010 – Phần 2 http://www.youtube.com/watch?v=Xohh_x7wTQc&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp 28 Décembre 2010 – Phần 3 http://www.youtube.com/watch?v=RWSLJfmipgQ&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp Association Culturelle Traditionnelle Vietnamienne http://www.youtube.com/user/thienmusic http://www.thienmusic Truyện Kiều – 01. Thúy Kiều, Thúy Vân – Mélodie Slow Rock  : http://www.youtube.com/watch?v=MnrnbPF9T84&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 02. Thanh Minh Đạp Thanh – Mélodie Bossa Nova : http://www.youtube.com/watch?v=bc2tgmkx078&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 03. Hồng Nhan Bạc Mệnh – Mélodie Disco : http://www.youtube.com/watch?v=s_vzn3ywpoc&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 04. Kim Trọng – Mélodie Pop Ballade : http://www.youtube.com/watch?v=O01ci4QD2Ww&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 05. Gặp Gở Làm Chi – Mélodie Boléro : http://www.youtube.com/watch?v=XUyZSkHf7NI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDiqPxXqQ8g Truyện Kiều – 06. Kiếp Nhân Duyên - Mélodie Arpège: http://www.youtube.com/watch?v=2UTpy7Zy_BY&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 07. Mộng Triệu Mạch Tương - Mélodie Slow  : http://www.youtube.com/watch?v=osPTOU3xQCM&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 08. Kim Trọng , Thúy Kiều - Mélodie Ballade  : http://www.youtube.com/watch?v=y4pSG2JyM74&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 09. Rày Gió Mai Mưa - Mélodie Tango : http://www.youtube.com/watch?v=evVIx4WaZS4&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 10. Lượng Xuân - Mélodie Ballade  : http://www.youtube.com/watch?v=dAjij1B6jvU&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 11. Lửa Hương  - Mélodie Boléro : http://www.youtube.com/watch?v=_YiV8tT5mvA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 12. Lòng Xuân - Mélodie Cha Cha Cha : http://www.youtube.com/watch?v=ny2lZCnnKz4&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 13. Chung Tử Kỳ - Mélodie Bossa Nova : http://www.youtube.com/watch?v=2Tg9-G7_SIE&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 14. Liêu Dương - Mélodie Soul, Ballade : http://www.youtube.com/watch?v=h-gkxd1m3oU&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 15. Ba Đông - Mélodie Slow Rock  : http://www.youtube.com/watch?v=aNfiCCH0WRs&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 16. Bên Tình Bên Hiếu - Mélodie Cha Cha Cha : http://www.youtube.com/watch?v=kO6V-8SbllQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 17. Ép Cung Cầm Nguyệt - Mélodie Lambada : http://www.youtube.com/watch?v=FSloD3dMWNQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 18 – Tơ Duyên - Mélodie Pop Music : http://www.youtube.com/watch?v=vvUOc-1SbXI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 19. Mảnh Hương Nguyền - Mélodie Pop Marley : http://www.youtube.com/watch?v=pc9WNV4WgVw&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 20. Mã Giám Sinh - Mélodie Cha Cha Cha : http://www.youtube.com/watch?v=EjR8WCIv1_0&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 21. Tú Bà - Mélodie Slow Rock, Ca Trù : http://www.youtube.com/watch?v=aZxgjlhUnWA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 22. Đoạn Trường - Mélodie Ballade : http://www.youtube.com/watch?v=_SJhrRJNRuk&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 23. Gương Nhật Nguyệt - Mélodie Rock : http://www.youtube.com/watch?v=S_7P-sFUyl8&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 24. Lầu Xanh - Mélodie Pop Rock : http://www.youtube.com/watch?v=LZ90RCRtrCg&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 25. Phong Trần - Mélodie Salsa, Flamenco: http://www.youtube.com/watch?v=ovIiI65hxQo&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 26. Túc Nhân - Mélodie Samba : http://www.youtube.com/watch?v=QvuJ1crUnVE&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 27. Buồn Trông - Mélodie Ballade / Jazz : http://www.youtube.com/watch?v=g3-_lJ55RZg&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 28. Sở Khanh - Mélodie Bossa Nova : http://www.youtube.com/watch?v=Era8rKhSo0s&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 29. Phù Dung - Mélodie Tango: http://www.youtube.com/watch?v=34urn5oZV60&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 30. Quyến Gió Rủ Mây - Mélodie Slow / Twist : http://www.youtube.com/watch?v=MKJaS8um-xA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 31. Tống Ngọc Tràng Khanh - Mélodie Mambo: http://www.youtube.com/watch?v=aGlVZ88Kl_E&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 32. Chương Đài - Mélodie Slow / Rock: http://www.youtube.com/watch?v=dG7oRmie6nM&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 33. Thúc Sinh - Mélodie Slow: http://www.youtube.com/watch?v=2xgC2uRxpcE&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 34. Phận Bèo Mây - Mélodie Slow / Swing : http://www.youtube.com/watch?v=4g7yACSoHXU&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 35. Đêm Ngắn Tình Dài - Mélodie Ballade / Salsa: http://www.youtube.com/watch?v=znCjuPPOUgI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 36. Tay Đã Nhúng Chàm - Mélodie Bolero / Mambo : http://www.youtube.com/watch?v=R06pEaB66N8&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 37. Tài Tử Giai Nhân - Mélodie Flamenco: http://www.youtube.com/watch?v=XEmIlNm668I&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 38. Yếm Thắm Trôn Kim - Mélodie Slow Rock / Twist : http://www.youtube.com/watch?v=xnXLVpqZSnA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 39. Trăng Hoa - Mélodie Bossa Nova / Salsa: http://www.youtube.com/watch?v=3jfGd5M51qw&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 40. Càng Mặn Càng Nồng - Mélodie Samba : http://www.youtube.com/watch?v=P6B00ROoDgY&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 41. Lâm Tri - Mélodie Rock and Roll : http://www.youtube.com/watch?v=945iHO2H-OI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 42. Phi Phù Trí Quỷ - Mélodie Slow / Pop Rock : http://www.youtube.com/watch?v=PjZTdFtB0s4&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 43. Tam Đảo Cửu Tuyền - Mélodie Boston / Valse : http://www.youtube.com/watch?v=gBAYPQN3MtQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 44. Túc Trái Tiền Oan - Mélodie Ballade / Rock Lente : http://www.youtube.com/watch?v=b7ZCYoU7H10&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 45. Tương Phùng - Mélodie Moderator / Rock : http://www.youtube.com/watch?v=m-9ymM3lf5o&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 46. Phách Lạc Hồn Xiêu - Mélodie Slow / Rock : http://www.youtube.com/watch?v=6xzUGJ4-7CI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 47. Loan Phòng - Mélodie Arpège / Pop Rock : http://www.youtube.com/watch?v=ECOqYLKHUig&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 48. Trạc Tuyền - Mélodie Ballade / Hip Hop: http://www.youtube.com/watch?v=la--DbZeUNQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 49. Thiếp Lan Đình - Mélodie Rock Lente / Pop Rock: http://www.youtube.com/watch?v=MQ7GCx1VpR4&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Trtuyện Kiều – 50. Kim Ngân - Mélodie Arpège / Cha Cha Cha: http://www.youtube.com/watch?v=13HpXqBYk-M&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 51. Hằng Thủy - Mélodie Valse : http://www.youtube.com/watch?v=Q1_NyhcKlmI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 52. Thành Hoàng Thổ Công - Mélodie Slow / Rock : http://www.youtube.com/watch?v=KINXgKuoFoE&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 53 . Râu Hùm Hàm Én - Mélodie Rock Lente / Pop Rock : http://www.youtube.com/watch?v=Qpc2S7xyOqQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 54. Cá Chậu Chim Lồng - Mélodie Samba / Mambo : http://www.youtube.com/watch?v=B04eMykWIP0&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 55. Cung Nga - Mélodie Fox / Pop Rock : http://www.youtube.com/watch?v=f2-J5csnTqU&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 56. Phượng Liễn Loan Nghi – Mélodie Rhumba : http://www.youtube.com/watch?v=i2PBaE1qJWA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 57. Nghĩa Trọng Nghìn Non – Mélodie Ballade / Samba : http://www.youtube.com/watch?v=xprj8JDYYic&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 58. Hại Nhân Nhân Hại – Mélodie Ballade / Lambada : http://www.youtube.com/watch?v=J3uQSxcquJ4&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 59. Tiền Định – Mélodie Valse : http://www.youtube.com/watch?v=aPPaguVYBXo&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 60. Gấm Vóc – Mélodie Arpède / Cha Cha Cha : http://www.youtube.com/watch?v=P7kFsyZpQDA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 61. Thành Hạ Yêu Minh – Mélodie Blue / Tango : http://www.youtube.com/watch?v=_aBTnMkS_bg&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 62. Hương Lửa Ba Sinh – Mélodie Valse Jazz : http://www.youtube.com/watch?v=YMmOYn3OjNQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 63. Tơ Đào – Mélodie Blue / Rock and Roll : http://www.youtube.com/watch?v=I8O3m9wzmKg&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 64. Nghiệp Duyên – Mélodie Rock Lente / Mambo : http://www.youtube.com/watch?v=ZFzeylD6E-Y&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 65. Phách Quế Hồn Mai – Rock Lente / Salsa : http://www.youtube.com/watch?v=qp9PjtmBtYY&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g Truyện Kiều – 66. Phù Tang – Mélodie Charleston : http://www.youtube.com/watch?v=mE4467mhKkc&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&feature=plcp&noredirect=1 Truyện Kiều – 67. Lai Sinh – Mélodie Blue / Rock Lente : http://www.youtube.com/watch?v=ZgpshRnsQk8&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp Truyện Kiều – 68. Lâm Thanh – Mélodie Ballade / Rhumba : http://www.youtube.com/watch?v=t1_ADcpRM0M&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=2&feature=plcp Truyện Kiều – 69. Châu Trần – Mélodie Slow / Pop Rock : http://www.youtube.com/watch?v=1IQkh9AQwXs&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp Truyện Kiều – 70. Động Địa Kinh Thiên – Mélodie Arpède / Mambo : http://www.youtube.com/watch?v=FszlGyyOvX4&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp Truyện Kiều – 71. Chiêu Hồn – Mélodie Ballade / Samba : http://www.youtube.com/watch?v=4jOGrvrIkDE&feature=channel&list=UL Truyện Kiều – 72. Minh Dương – Mélodie Valse : http://www.youtube.com/watch?v=pKfg9wxUMUY&feature=channel&list=UL Truyện Kiều – 73. Tái Thế Tương Phùng – Mélodie Swing / Hard Rock : http://www.youtube.com/watch?v=hTNotM_JF8w&feature=channel&list=UL Truyện Kiều – 74. Vật Đổi Sao Dời – Mélodie Slow / Bollero : http://www.youtube.com/watch?v=9t4N5t32GtU&feature=channel&list=UL Truyện Kiều – 75. Đáy Biển Mò Kim- Mélodie Bolléro : http://www.youtube.com/watch?v=fuZTzHTLrpQ&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp Truyện Kiều – 76. Khổ Tận Cam Lai – Mélodie Blue / Rock and Roll : http://www.youtube.com/watch?v=ruDgQOrW1oo&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp Truyện Kiều – 77. Chữ Tài Chữ Mệnh – Mélodie Slow / Mambo : http://www.youtube.com/watch?v=mMLXlC0xX14&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp Truyện Kiều – 78. Chữ Tài Chữ Mệnh  - Vọng Cổ http://www.youtube.com/watch?v=_24oFcV_gYQ&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp   2. Chinh Phụ Ngâm với 412 câu thơ, 21 bài hát. Thơ : Đoàn Thị Điểm (1705-1748). Nhạc : Quách Vĩnh Thiện Chinh Phụ Ngâm 1 - Thuở Trời Đất Khách Má Hồng – Ca Sĩ Hương Giang http://www.youtube.com/watch?v=kHCKEjUge8I&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&lf=plcp Chinh Phụ Ngâm 2 - Nợ Núi Sông – Ca Sĩ Thụy Long http://www.youtube.com/watch?v=ZeKKWIbE4rQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&lf=plcp Chinh Phụ Ngâm 3 – Chia Tay – Ca Sĩ Hoàng Quan http://www.youtube.com/watch?v=isrx1zeM0dE&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&lf=plcp Chinh Phụ Ngâm 4 – Gió Cát – Ca Sĩ Mỹ Dung http://www.youtube.com/watch?v=WmHzFQvK6SY&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&lf=plcp Chinh Phụ Ngâm 5 - Lạnh Lùng – Ca Sĩ Mai Thảo http://www.youtube.com/watch?v=9U_SU2-8dNY&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&lf=plcp Chinh Phụ Ngâm 6 - Hồn Tử Sĩ – Ca Sĩ Thụy Long http://www.youtube.com/watch?v=6fg7pUGdZik&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&lf=plcp