Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

CƯỜI CHÚT CHƠI 12-10-2012

stand in line A man walks in a bank, gets in line, and when it's his turn he pulls out a gun and robs the bank!


rob a bank
But, just to make sure he leaves no witnesses, he turns around and ask the next customer in line
"Did you see me rob this bank?"
The customer replies "Yes, I did!"

The bank robber raises his gun, points it to his head and BANG!!!!!...kills him. shoot in the head
He quickly moves to the next customer in line and says loudly to this man
"DID YOU SEE ME ROB THIS BANK?"
The man calmly responds..."No, I didn't, but my wife did!"


Tạm dịch              An Ho
Một gã đàn ông bước vào ngân hàng. Hắn đứng vào   xếp hàng . Khi tới lượt, hắn rút súng ra cướp ngân hàng. Ðể yên trí không để sống sót một nhân chứng nào về việc mình đã làm ,hắn hỏi người khách hàng đứng kế sau : “Có trông thấy tao cướp ngân hàng không ? ” Nguời này trả lời :”Có , tôi có trông thấy.” Tên cướp đưa súng lên, chiã vào đầu nguời này và “đoành”một phát ,giết chết người này luôn. Hắn bước nhanh tới người khách hàng đứng kế tiếp,lớn tiếng hỏi : “ CÓ TRÔNG THẤY TAO CƯỚP NGÂN HÀNG KHÔNG ? “ Ông này bình tĩnh trả lời:“Không. Tôi thì không trông thấy, nhưng bà xã tôi thì trông thấy đấy.”