Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

TỰ CHỮA BỆNH THEO KHÍ CÔNG Y ĐẠO GIẢNG TẠI THƯ VIỆN TOÀN CẦU CALI 8+9/9/2012

Tự chữa bệnh theo KCYD 1/4 giảng tại TVTC Cali 8+9/9/2012http://www.youtube.com/watch?v=mRH0fKadslQ

Tự chữa bệnh theo KCYD 2/4 giảng tại TVTC Cali 8+9/9/2012http://www.youtube.com/watch?v=4AKSHNZdJCk
Tự chữa bệnh theo KCYD 3/4 giảng tại TVTC Cali 8+9/9/2012http://www.youtube.com/watch?v=rRrHDmjTyeY

Tự chữa bệnh theo KCYD 4/4 giảng tại TVTC Cali 8+9/9/2012http://www.youtube.com/watch?v=PTLNoam8DCg

Tập Thể Dục chữa bệnh theo KCYD ở Cali 2012http://www.youtube.com/watch?v=dTL17e3MNXw
Xem Tài liệu cho khóa học KCYĐ-Ngành Y Học Bổ Sung tại TVTC Cali 8+9/9/2012