Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

CƯỜI CHÚT CHƠI

1 ) Ai Sợ Vợ Nhất
Sư cụ ngồi đàm đạo với mấy người khách, có người hỏi rằng:
- Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất nào?

Chưa ai đáp thì sư cụ đã nhận ngay rằng:
- Tôi đây sợ vợ nhất.
Mọi người đều lấy làm lạ hỏi:
- Sư cụ có vợ đâu mà sợ?
- Vì sợ vợ  quá nên tôi đã không dám lấy vợ đấy.
 Visit : http://www.briteplace.com/chuyenvui/for 1000+ Vietnamese Jokes                   
       
                                        *****
2) Dad Gets the Toy
The father of five children had won a toy at a raffle.(1) He called his kids together  to ask which one should have the present.
“Who is the Most obedient?(2)” he asked.” Who never talks back (3) to mother? Who does everything she says?”
Five small voices answered in unison,(4)
“ Okay, dad, you get the toy.” 
 
 
raffle 3
(1) a raffle : xổ số  (2) obedient : vâng lời (3) talk back : cãi lại 
(4) in unsion : đồng thanh