Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

TIN BUỒN

Fr: Paul Van * BMH*Loan Phan TTlinh quang Vien
   Ông LINH QUANG VIÊN
   Cựu Trung Tướng Quân Lực VNCH
  Khóa 1 Trường Võ Bị Tông, Sơn Tây
  Nguyên Tư lệnh sư đoàn-Tổng Tham Mưu
  Trưởng LQ- Tổng Cục Trường Tổng Cục
  CTCT QLVNCH- Tổng Trưởng Thông Tin
 Tâm lý Chiến -Tổng Trưởng Nội Vụ kiêm Đac Ủy Trưởng Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo VNCH- Đại sứ VNCH tại Cộng Hoà Trung Phi và Cộng Hòa Tchad .
đã từ trần ngày 16 tháng 1, 2013 tại Arlington,Virginia.
Hưởng đại thọ 95 tuổi .  
    
                           Funeral wreath thanh kinh_thumb[1]

 Linh cửu được quàn tại National Funeral Home
 Địa Chỉ: 7482 Lee Highway – Falls Church, VA 22042  Điện Thoại: (703) 560-4400                CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ 
                tại National Funeral Home
 Ngày 25 tháng 1, 2013:
     . Lễ Phát Tang: Giờ: 9 - 10 sáng 
     ·Thăm Viếng: Giờ: 11 giờ trưa – 8 giờ tối
 Ngày 26 tháng 1, 2013:
     · Lễ Nghi Quân Cách: Giờ: 10 - 11 giờ sáng
     · Di Quan và Hỏa Táng: Giờ: 11 sáng
     · Nghi Lễ Phật Giáo tại Chùa Giác Hoàng:Giờ: 12 giờ  
       trưa do Hòa Thượng Thích Tâm Thọ chủ lễ.

Gia đình trân trọng kính mời quý thân bằng quyến thuộc tham dự lễ và dùng cơm chay tại Chùa Giác Hoàng sau đó.                                *****