Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

TIN BUỒN

Fr: Nhat Lung Ông  CAO MINH CHÂU Cưu Đại tá Quân lữc VNCH
Xuất thân Khóa 1/ Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Nguyên Giám Đốc Nha Công Sự Tạo Tác Đệ Nhị Quân Khu đã qua đời ngày 15 tháng Ba năm 2013 tại TP Grand Rapids - Michigan, Hoa Kỳ Hưởng thọ 83 tuổi         Kính thông tin,
  Hội Ái Hữu Công Binh Miền Bắc California vừa nhận được tin,
                Đại Tá Cao Minh Châu  đã qua đời ngày 15 tháng 3 năm  2013 tại Thành Phố Grand Rapids Tiểu Bang Michigan. Hội Trưởng và Toàn thể anh em Công Binh Miền Bắc California       Xin thành kính chia buồn cùng Tang quyến.                    Nguyễn Thiện Nghị.