Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

TÌM THÂN NHÂN CỦA TỬ SĨ HUỲNH KIM

Fr: Xuan Cuc Dinh* Tuan ba Cao
   Chúng tôi được tin:
  Hài cốt của một tử sĩ VNCH mang thẻ  bài ghi tên là :
  Huỳnh Kim
 số quân: 73/143.050 ,
 loại máu A+,
vừa  được tìm thấy tại nhà Ông Nhiêu Khánh Đàm, ở gần cửa Chánh Tây, Huế, địa chỉ email :
nhieukhanhdam@yahoo.com.

Hài cốt anh Kim nay đã được gia đình ông Đàm cải táng tại Xóm Hành (chân núi Ngự Bình - nơi có tượng đài vua Quang Trung ).
Vậy ai là thân nhân anh Kim  thì xin liên lạc với ông Đàm theo dia chỉ e-mail trên , hoặc  < tuan.ba.cao@gmail .com> để chuyển dùm.
Xin quí bạn vui lòng  phổ biến rông rãi  tin này. Vô cùng cảm tạ./