Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011

NỬ GIỚI CẦN ĐỀ CAO CẢNH GIÁC!

From Cau Do* Vudungdinh
TẤM GƯỞNG BÌNH THƯỜNG HAY TẤM GƯƠNG 2-CHIỀU ?
  A MIRROR OR A 2-WAY GLASS ?
Khi vào phòng ngủ một hotel hay motel, hoặc phòng thử quần áo, phòng tắm, phòng vệ sinh vv.., có bao giờ bạn ngờ rằng cái tấm gương đang treo trên tường kia, bề ngoài rất  bình thường  lại rất có thể là một tấm gương 2-chiều ? Gương 2-chiều có nghĩa :Bạn chỉ thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong gương mà không thấy đàng sau tấm gương ấy có người đang theo dõi bạn .Họ  thấy bạn mặt –đối- mặt, và còn có thể chụp hình,quay phim bạn  để làm tài liệu.  Tóm lại : địch thấy bạn mà bạn không thấy đich
    VẬY LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT "ĐÚNG NÓ ĐẤY”?
Sau đây là phương pháp rất giản dị  do một nữ cảnh sát viên đã từng đi nhiều nơi thuyết trình cho các phụ nữ của mọi ngành doanh thương được truyền lại. 
1) Đặt đầu móng tay trỏ của bạn vào mặt tấm gương. Nếu có một khoảng cách giữa hai đầu móng tay (thực và trong gương), thì đó là tấm gương THẬT.
miror image
MIRROR  IMAGE - Ảnh trong tấm gương bình thường.
2) nếu hai đầu móng tay giao nhau (không có khoảng cách) thì đúng là tấm gương 2-CHIỀU !
miror that  

2 - WAY GLASS  IMAGE - Ảnh trong Gương 2-chiều
Để dễ nhớ, quí bà theo câu :
"No Space, Leave the Place"
("Đầu móng tay giao nhau,phải dông mau!"

  1. Xin phổ biến rộng rài  trong/tới nữ giới
A Mirror or a 2-Way Glass?
How can you tell when you are in a room, restroom, motel etc. with a mirror or a 2-way glass?
Here's how: I thought it was quite interesting!
And I know in about 30 seconds you're going to do what I did and find the nearest mirror.
Do you know how to determine if a mirror is 2-way or not?
A policewoman who travels all over the US and gives seminars and techniques for businesswomen passed this on.
When we visit toilets, bathrooms, hotel rooms, changing rooms, etc., how many of you know for sure that the seemingly ordinary mirror hanging on the wall is a real mirror, or actually a 2-way mirror (i.e., they can see you, but you can't see them)? There have been many cases of people installing 2-way mirrors in female changing rooms. It is very difficult to positively identify the surface by looking at it.
So, how do we determine with any amount of certainty what type of mirror we are looking at?
Just conduct this simple test: Place the tip of your fingernail against the reflective surface and if there is a GAP between your fingernail and the image of the nail, then it is GENUINE mirror. However, if your fingernail DIRECTLY TOUCHES the image of your nail, then BEWARE! IT IS A 2-WAY MIRROR!
"No Space, Leave the Place"
So remember, every time you see a mirror,
do the "fingernail test." It doesn't cost you anything.
REMEMBER. No Space, Leave the Place:
Ladies: Share this with your girlfriends, sisters, daughters, etc.
Men: Share this with your wives, daughters, daughters
-in-law, mothers, girlfriends and/or friends.