Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011

TIN BUỒN


Fr: Trinh v Ngoc
                   TIN BUỒN
           Anh LÂM VĂN THIẾT
nguyên Thanh Tra Tài Chánh- Bộ Tài Chánh VNCH
đả từ trần  ngày thứ Hai 4-3-2011 tại Montreal, Canada  
         Hưởng Thượng Thọ 85 tuổi
                  Tang Lễ
Địa điểm và ngày giờ và phúng viếng:
        Nhà Quàn ALFRED DALLAIRE
        2750 MARIE VICTORIN EST,
             BOUCHEVILLE,PQ.
              ĐT 514-595-1500

    Từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối
Thứ Năm 17-3-2011: 10:00 Lễ Phát tang

Thứ Sáu 18-3-2011
Thứ Bảy 19-3-2011:14:00 Lể Động quan và Hoả Táng                     
                                        *****