Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

TIN BUỒN

Fr: BMH* Hồ Văn Di Hấn
Ô. HỒ VĂN KỲ TƯỜNG
Cựu Thiếu Tá Hải Quân VNCH
và là bào đệ của Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại
đã từ trần tại tư gia ở Tustin, California, vào ngày 29/5/2012.  Hưởng thọ 74 tuổi.
                 Funeral wreath thanh kinh                    Muốn biết chi tiết tang lễ, xin liên lạc với 
                        BMH amsfv@aol.com