Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

TIN BÁO RẤT QUAN TRỌNG

Fr : Hop Bui
XIN CHO NHAU BIẾT ĐỂ ĐỀ PHÒNG !
  Coi chừng có bọn lưu manh đang rình mò quý Vị. Bọn chúng gồm nhiều người thường theo dỏi quý Vị tại các trạm xăng hay những khoảnh đất nghĩ chân dọc đường.

Ban đầu chúng đề nghị bán vài mẫu hàng với giá rẻ, tiếp đến chúng tặng không cho quý Vị mổi người một túi da để đeo chìa khóa .
XIN QUÝ VỊ ĐỪNG NHẬN vì trong túi da đó, bọn chúng có đặt sẵn con bọ chét-điện-tử (puce électronique), để theo dỏi đường đi nươc bước của qúy Vị.
Lở chúng biết nơi quý Vị đang ở thì không thế nào quý Vị tránh khỏi trôm cắp hay giết người.
Xin thận trọng, nhất là trong kỳ nghĩ hè.

Kính báo.