Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

TIN BUỒN

Fr: Nguyen gia Khanh*nhdokhac *Nguyễn Thanh Châu (YKSG 1967-1974)

Giáo sư  NGUYỄN HUY CAN
Cựu Giáo sư thực thụ - Trưởng  Khu  Cơ Thể - Bệnh Lý Đại Học  Y Khoa Saigon
đã từ trần  ngày 6 tháng 2 năm 2014 lúc 6.25 sáng  tại Paris.
Hưởng  tho  93  tuổi.
                     funeral wreath

  Lễ tang đã  cử  hành trong  vòng gia đình tại Paris ngày 11  tháng 2 năm 2014.
  Tro cốt quàn tại chùa Tịnh  Độ một thời gian ngắn trước khi đem trải trên bờ biển Normandie.