Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

TIN BUỒN

Fr: BMH
Ông Lê Trọng Thoại
Cựu Trung Tá Quân Nhu
Chánh Văn Phòng Đặc Biệt Tham Mưu Trưởng Liên Quân QLVNCH
Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia VNCH tỉnh Pleiku

Bào đệ của Bà Quả phụ Cố Trung Tướng Nguyễn Văn Mạnh
và Đại Tá Lê Trọng Đàm, CSQG/VNCH..
Đã từ trần vào ngày 10 tháng 10 năm 2012, tại thành phố Arlington, Texas.Hưởng thọ 76 tuổi


               Funeral wreath thanh kinh_thumb[1]

Linh cửu được quàn tại:Moore Funeral Home 1219 North Davis Drive    Arlington, TX 76012    817-275-2711
Chương Trình Tang Lễ
** Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012: Lễ Tẩm Liệm & Phát tang.
** Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012 : Thăm viếng từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. ** Thứ Bảy: 20 tháng 10, 2012: - Từ 9 A.M đến 10 A.M: Đại diện Cộng đồng, Liên Hội, Hội đòan phân ưu.    - Từ 10 A.M đến 11 A.M: Lể Cầu Siêu theo nghi thức Phật  Giáo do Thượng Tọa Nguyên Tâm, Ban Tụng Niệm Chùa Pháp Quang,  Ban Tụng niệm Hội Cao Niên Fort Worth, Arlington, Texas đảm trách. ** Lời Cảm Tạ của Tang Quyến. ** 2 P.M: Lễ Hỏa Táng tại cùng địa điểm...